STATUT

PUBLICZNEJ   SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

W

MECHOWCU

Tekst ujednolicony

po zmianach z dnia 20 września 2013 r.

(Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej w Mechowcu

przyjęte Uchwałą nr 13/2013 z dnia 20 września 2013r.)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2572 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych(Dz. U. z 2004r. nr 26, poz. 232 z późn. zm.)

Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz.U. z 2007r., nr 83,poz.662/,

Konwencja Praw Dziecka

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U . 2010 Nr 228, poz. 1487)

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 1997 roku Nr 56, poz. 357, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz.142 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami

Załączniki:
Pobierz (Statut SPMechwiec_2013-2014.doc)Statut SP Mechowiec440 Kb